Stärkt arbete för renare bottnar i sjöar, vattendrag och hav

Nu har vi goda förutsättningar för att skapa en bättre hälsa i våra sjö-, vattendrags- och havsbottnar. Regeringsuppdraget om förbättrad kunskapen för hantering av förorenade sediment slutredovisades nyligen till Klimat- och näringslivsdepartementet.

Pilotförsök, en gemensam kunskapsplattform och undersökningar av sediment över hela landet är några exempel på vad som gjorts inom uppdraget.

  • Vi har bland annat valt ut och undersökt sediment i ett åttiotal områden runt om i Sveriges sjöar och kustområden, berättar Jon Engström, Naturvårdsverket, som har varit projektledare för regeringsuppdraget.

Undersökningarna visade bland annat att många områden är förorenade med flera olika miljögifter som metaller, PAH och PCB. Vissa ämnen som exempelvis PFOS, är diffust spridda till merparten av de undersökta områdena.

Det finns stora behov av att åtgärda förorenade sedimentområden för att få en frisk vattenmiljö. Arbetet som utförts inom regeringsuppdraget ökar möjligheterna att identifiera både källorna till föroreningarna och vilka förorenade sediment som utgör den största risken för hälsa och miljö. Det gör att vi kan sätta in effektiva åtgärder där det behövs som mest för att minska riskerna.

Nu behöver vi tillsammans omsätta kunskap och erfarenheter från regeringsuppdraget i handling för att få fart på arbetet för en god sedimenthälsa i svenska vatten, avslutar Jon Engström.

Uppdraget har genomförts av länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Statens geotekniska institut.

Inom uppdraget har webbplatsen renasediment.se tagits fram. Där finns information om förorenade sediment samt länkar till redan publicerade rapporter. Framöver kommer webbplatsen kompletteras med fler resultat från myndigheternas gemensamma arbete, till exempel metodik för inventering och prioritering samt underlag för arbetet med riskbedömning.

Läs mer här.

Provtagning av sediment längs kusten från fartyget Skagerak under 2021.
Bild: Lena Holm, SGU.