Fastställda vid föreningsmötet 2001-05-15, reviderad (§13) vid föreningsmötet 2010-03-23, reviderade vid föreningsmöte 2024-03-13
borttagna §11, §12
reviderade §6, §13, §14, §16
nya §20, §22
ändrat paragrafnummer för tidigare paragrafer §20-§26
ett flertal mindre, främst språkliga korrigeringar

Inledning
Nätverket Renare Mark är en ideell förening, som bildades 2001-05-15.

§ 1 Firma
Föreningens firma är ”Nätverket Renare Mark” och är registrerad hos skattemyndigheten i Linköping.

§ 2 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är föreningsstämma och styrelsen.

§ 3 Ändamål
Föreningen ska vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden.

§ 4 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

§ 5 Medlemskap
Som enskild medlem kan person med intresse av efterbehandlingsfrågor antas. Som korporativ medlem kan företag eller annan organisation, med intresse av efterbehandlingsfrågor antas. I medlemskap för korporativ medlem ingår medlemskap för en enskild medlem. Styrelsen har rätt att pröva medlemskap innan antagande.

§ 6 Inträde
Inträde i föreningen kan antas av styrelsen. Ansökan om inträde ska göras skriftligen. Av ansökan ska framgå att kontaktperson till korporativ medlem godkänner att organisationens namn och e-post till kontaktperson får finnas på föreningens hemsida. Styrelsen beslutar med enkel majoritet om inträde ska beviljas.

§ 7 Medlems åliggande
Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar, bidra till förverkligande av föreningens mål samt att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda avgifter.

§ 8 Medlemsavgift
Enskild medlem ska till föreningen erlägga medlemsavgift, vilken beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på sätt och inom tid som styrelsen beslutar.

§ 9 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas och äger därigenom ej rätt att delta i föreningens verksamhet.

§ 10 Avgång
Redan erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid avgång.

§ 13 Regionala och tematiska avdelningar
För att främja samverkan mellan föreningens medlemmar kan regionala/tematiska avdelningar inrättas efter beslut av styrelsen. Medlemmar i regionala avdelningar är föreningens medlemmar som har geografisk anknytning och som registrerat intresse för avdelningen i medlemsregistret. Medlemmarna i tematiska avdelningar är de som registrerat intresse för avdelningen i medlemsregistret.

Regionala/tematiska avdelningars verksamhet leds av en styrelse. Regionala/tematiska avdelningens styrelseledamöter och dess ordförande utnämns vid den regionala/tematiska avdelningens årsmöte. Utnämningen av en regional/tematisk avdelningsordförande ska fastställas av den nationella föreningens styrelse. Ordföranden i den regionala/tematiska avdelningen är ständigt adjungerad i den nationella föreningens styrelse och ska medverka vid ordinarie styrelsemöten. Vid förhinder ska ersättare från regional/tematisk styrelse utses.
Verksamhetstiden för ledamöter i regionala/tematiska avdelningars styrelse ska normalt vara högst fyra sammanhängande år. Om regional/tematisk ordförande väljs in från sittande styrelse kan ordförande normalt sitta maximalt sex år i styrelsen.

Regionala/tematiska avdelningars redovisning ingår i och är en del av den nationella föreningens ekonomiska redovisning.

§ 14 Prisnämnd
Styrelsen kan inrätta prisnämnder.

§ 15 Valberedning
En valberedning lämnar förslag till föreningsstämma på ledamöter i styrelse och på revisorer.
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en är sammankallande.
Ledamöter i valberedningen skall vara enskilda medlemmar och utses av föreningsstämma.
Ledamöter i valberedningen utses normalt för två år i taget.

§ 16 Styrelse
Föreningens styrelse består av en ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Suppleanter äger rätt att närvara och yttra sig på styrelsemöten, men har ej rösträtt. Vid förhinder för ordinarie ledamot inträder suppleant i styrelsen, dvs. som styrelseledamot med rösträtt, i en på förhand bestämd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt en på förhand beständig turordning för tiden till och med kommande årsmöte. Turordning av suppleanterna utses av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet.
Valbar till styrelsen är enskild medlem. Ordföranden utses av stämman för en period av ett år. Övriga ledamöter utses av stämman för en period av högst två år. Tre av ledamöterna och en suppleant väljs med en förskjutning på ett år. För ledamot som avgår före mandatperiodens utgång görs fyllnadsval.

Verksamhetstiden för ledamöter i styrelsen ska normalt vara högst fyra sammanhängande år. Om ordförande väljs in från sittande styrelse kan ordförande normalt sitta maximalt sex år i styrelsen.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt andra funktionärer vid ett konstituerande styrelsemöte i nära anslutning till föreningsstämman.

Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. I beslut ska minst fem styrelseledamöter delta. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 17 Revisorer
Styrelsens förvaltning av föreningen ska granskas av minst en kvalificerad revisor som ska ta del av föreningens räkenskaper.

§ 18 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande eller av den eller dem som styrelsen utser.

§ 19 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 01-01 – 12-31.

§ 20 Vinst
Uppkommen vinst ska behållas i föreningen. Om ackumulerad vinst uppgår till mer än vad som krävs för löpande utgifter och som ekonomisk buffert för föreningen kan föreningsstämman besluta om att hur eventuellt överskott kan användas till ändamål som främjar föreningens syften.

§ 21 Årsredovisning
Styrelsen ska senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingar, vilka omfattar årets bokföring, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning.

§ 22 Ansvarsfrihet
Stämman beslutar om ansvarsfrihet beviljas till styrelsen vid Årsmötet.

§ 23 Föreningsstämma
Föreningsstämma (ordinarie) hålls normalt fysiskt eller digitalt under mars månad.
Förslag till ärende eller motioner att behandla på föreningsstämma kan inlämnas av enskild medlem skriftligt och ska vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande punkter förekomma till behandling:
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av dagordning.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
5. Val av ordförande vid stämman.
6. Val av protokollförare.
7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.
8. Verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse.
10. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
12. Val av ordförande på en period av ett år.
13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant på en period av två år.
14. Val av två revisorer på en period av ett år.
15. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen.
16. Fastställande av medlemsavgifter.
17. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
18. Behandling av motioner från föreningens medlemmar.
19. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman.
20. Övriga frågor.
21. Avslutning.
Funktionärernas verksamhetstid räknas normalt från ordinarie föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 24 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas om
– Styrelsen finner så nödvändigt
eller om
– Minst 20 % av antalet av de enskilda medlemmarna så påfordrar.
I kallelse till extra föreningsstämma skall anges orsak till dess sammankallande

§ 25 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse ska vara utsänd senast fyra veckor före ordinarie stämma och extra stämma.
Underlag för punkter där beslut ska fattas på föreningsstämman ska finnas tillgängliga för medlemmar minst tre veckor före stämman. Då kallelse utgår till stämma ska styrelsen underrätta revisorerna därom. Eventuella motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda minst 3 veckor före stämman.

§ 26 Röstning
Vid röstning på föreningsmöte och föreningsstämma räknas röst från närvarande enskild medlem, som dessutom kan avlägga röst för högst två andra enskilda medlemmar genom skriftlig fullmakt.
För stadgeändringar erfordras två tredjedels majoritet på två efterföljande årsmöten. I övriga frågor erfordras enkel majoritet vid en föreningsstämma eller ett föreningsmöte.

§ 27 Upplösning av föreningen
Vid beslut om upplösning erfordras två tredjedels majoritet på två föreningsstämmor, varav en ordinarie, med mer än 30 dagars och mindre än 90 dagars mellanrum. Förslaget om föreningens upplösning samt orsak för detta ska anges i kallelsen.
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar tillfalla någon organisation som verkar för utveckling inom efterbehandling av förorenade områden eller annat ändamål som föreningsstämman beslutar om.

§ 28 Information m.m.
Föreningen förbehåller sig rätten att använda e-post vid kommunikation med medlemmar.

Se även Rutiner för Renare Mark