Styrelsen beskrivs nedan. Rollerna i styrelsen, utom ordförande, bestäms på konstituerande styrelsemöte som hålls i april 2022. För kontakt maila info@renaremark.se eller ring Renare Marks koordinator.

Ordförande Linda Karlsson, Niras Sweden AB. Linda har jobbat som miljökonsult inom förorenade områden sedan 2006 och sitter sedan 2019 på Niras i Uppsala. Jobbar över hela landet, från Trelleborg i söder till Abisko i norr.  Huvudfokus  för arbetet är provtagningsstrategier, resultatutvärdering och riskbedömningar.
Vice ordförande Gustaf Sjölund, Dåva DAC. Gustaf är anställd som marknadschef på Dåva DAC i Umeå, som erbjuder tjänster inom bland annat behandling av förorenade jordar och vatten. Är utbildad civilingenjör Samhällsbyggnadsteknik från Luleå och har arbetat med förorenade områden i olika roller sedan 1994.
Sekreterare Carolina Ersson, SGI.
Vice sekreterare Volker Kelm, Gislaveds kommun (suppleant). Volker är geolog, utbildad i Tyskland med specialisering inom geokemi och förorenade områden. Han arbetar på Gislaveds kommun med miljörådgivning, metodetablering inom förorenade områden och relaterade områden som grundvatten och klimatanpassningsfrågor.
Kassör Lill Thunberg, Länsstyrelsen Kalmar län. Lill är samordnare för Länsstyrelsen Kalmar läns arbete med förorenade områden. Arbetar brett med bidragsprojekt, tillsynsprojekt och tillsynsvägledning, regionalt och nationellt, angående förorenade områden och efterbehandling av dem. Arbetat med förorenade områden på länsstyrelse och kommun sedan 2010.
Övriga
ledamöter
Anna Kruger, Västerås stad. Anna har tidigare arbetat som miljöchef och sedan år 2007 arbetar jag som Markmiljöspecialist för Västerås stad hos Teknik och fastighetsförvaltningen. Har arbetat med förorenad mark sedan 2000.

Christina Rydell Ahlström, Advokatfirman Morris AB

Suppleanter Mauritz Ejderhamn Roupé, Midroc Miljöteknik AB

Lutz Ahrens, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Lutz är Universitetslektor i organisk miljökemi. Han forskning fokuserar på i) källor, transport och omsättning av nya långlivade organiska föroreningar i miljön (t.ex. perfluoralkylerade ämnen (PFASs)), ii) screening av organiska miljöföroreningar, och iii) utveckling av avancerade behandlingstekniker för mark och vatten

Revisorer Mikael Näsström, BN Revision AB
Johan Franzén, KPMG AB
Valberedning Johanna Svederud, Liljemark Consulting
Ulrika Larson, Empirikon konsult
Jan-Erik Lindström, Key Consult
Koordinator Therese Steinholtz, Empirikon Konsult AB (Tel 073-501 56 22). Sjukskriven, tills vidare kontakta Peter nedan för frågor som rör Renare Mark.
Webbredaktör Peter Harms-Ringdahl, EnviFix (Tel 070-467 81 43). Peter har arbetat som miljökonsult med förorenade områden sedan 2007 och driver sedan 2016 egen konsultfirma. Koordinator för Renare Mark 2010-2011 och är numera bl.a. projektledare för SGF:s projekt Åtgärds- och Undersökningsportalen.
Nyhetsbrev Therese Steinholtz, Empirikon Konsult AB
Mail till nätverket info@renaremark.se eller ring koordinatorn

Uppdaterad 2022-04-04

Foto på styrelse 2022 (kommer inom kort).

Ett stort tack till avgående styrelsemedlemmar: Johanna Svederud, Liljemark Consulting. Renare Mark vill även tacka Lena Hedlund, Ale kommun som suttit i valberedningen.