Styrelsen beskrivs nedan. Rollerna i styrelsen, utom ordförande, bestäms på konstituerande styrelsemöte. För kontakt maila info@renaremark.se eller ring Renare Marks koordinator.

Ordförande Linda Karlsson, Försvarsmakten
Linda har jobbat som miljökonsult inom förorenade områden sedan 2006 men arbetar sedan hösten 2023 på Försvarsmakten, framförallt med områden förorenade med PFAS.
Vice ordförande Mauritz Ejderhamn Roupé, VD Granitor Miljöteknik
Sedan 1996 har Mauritz arbetat med exploateringsprojekt i Stockholms närområde och hanterat miljöskulder i de flesta projekten. Mauritz har verkat i de flesta rollerna som beställare, konsult och entreprenör och hans styrka ligger i att vara generalist och kunna samordna alla discipliner. Mauritz arbetar över hela landet och agerar beställarstöd och utför entreprenader inom förorenade områden.
Sekreterare Carla Lif, SAAB. Carla jobbar som Grupp Miljöchef i Stockholm. Där ansvarar hon för strategiska frågor såsom circuläritet, resurseffektiviseringar samt hantering av förorenade områden. Carla har en lång och bred yrkeserfarenhet och har tidigare jobbat med bl a due diligence, EBH-ärenden, arbetsmiljö samt avfalls- och resursfrågor vid tidigare anställningar på Sweco, Electrolux och Sandvik.
Vice sekreterare Klas Köhler, är länsstyrelsernas nationella tillsynssamordnare för förorenade områden vars uppdrag är att samordna, utveckla och effektivisera länsstyrelsernas tillsyn och tillsynsvägledning.Klas har arbetat med tillsyn och andra myndighetsfrågor med koppling till förorenade områden sedan 1999, först på Umeå kommun, sedan Naturvårdsverket och nu på länsstyrelserna. Klas tycker det är viktigt att alla inblandade aktörer i branschen är engagerade och öppna för dialog om hur vi tillsammans ska lösa miljöproblemet med förorenade områden.
Kassör Jurate Kumpiene, professor i avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet. Hon har över 20 års erfarenhet av utbildning, forskning och innovation inom området för karakterisering och behandling av avfall, med särskilt fokus på marksanering. Hon har lett och genomfört ett flertal nationella och internationella projekt i samarbete med offentlig sektor och industri. Jurate är styrelseledamot i the International Waste Working Group (IWWG) och biträdande redaktör för tidskriften Detritus. Kumpienes forskning om marksanering har blivit utvald av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) till årets lista-2022 över topp nationella forskningsprojekt med fokus på teknik i mänsklighetens tjänst.
Övriga
ledamöter
Carolina Ersson, Statens Geotekniska Institut.

Christina Rydell Ahlström, Advokat, Advokatfirman Morris. Christina är advokat och specialiserad inom miljörätt. Hon har många års erfarenhet, både utifrån ett tillsyns- och adressatperspektiv, av att arbeta med frågor kopplat till förorenare områden. Som exempel kan nämnas upprättande av ansvarsutredning, ombud i tillsynsärenden och rådgivare i samband med transaktioner där ett potentiellt föroreningsansvar bör hanteras. Härutöver biträder Christina dagligen kunder i tillståndsprocesser, frågor kopplade till exploatering och företagsöverlåtelser samt rådgivning i andra olika miljörättsliga frågeställningar.

Suppleanter  

Lena Hedlund, Ale kommun.

Peter Bruce, WSP. Peter är sedan 2022 miljökonsult vid WSP med fokus på förorenade områden. Peter har tidigare arbetat kopplat till området som medförfattare på Åtgärdsportalen kring fibersediment och miljörisker och var med i de förberedande arbetena inför regeringsuppdraget om bättre kunskap för hantering av förorenade sediment (RUFS). Peter har också doktorerat med fokus på miljörisker och hantering av förorenade sediment.

Revisorer Mikael Näsström, BN Revision AB
Johan Franzén, KPMG AB
Valberedning Johanna Svederud, Liljemark Consulting
Ulrika Larson, Empirikon konsult
Jan-Erik Lindström, Key Consult
Koordinator Therese Steinholtz, Empirikon Konsult AB (Tel 073-501 56 22).
Webb- och medlemsansvarig Peter Harms-Ringdahl, EnviFix (Tel 070-467 81 43). Peter har arbetat som miljökonsult med förorenade områden sedan 2007 och driver sedan 2016 egen konsultfirma. Koordinator för Renare Mark 2010-2011 och är numera bl.a. projektledare för SGF:s projekt Åtgärds- och Undersökningsportalen.
Nyhetsbrev Therese Steinholtz, Empirikon Konsult AB
Mail till nätverket info@renaremark.se eller ring koordinator eller medlemsansvarig.

Uppdaterad 2023-04-24

Foto på styrelse 2023

Bakre raden från vänster: Jurate Kumpiene, Mauritz Ejderhamn Roupé, Klas Köhler, Carla Lif, Henrik Bengtsson (ordf Tematisk avdelning sediment och vatten), Peter Bruce, Peter Harms-Ringdahl, Carolina Ersson, Christina Rydell Ahlström, Therese Steinholtz, Lena Hedlund, Permilla Ljunggren (ordf Region Mälardalen), Linda Karlsson, Madeléne Lundén (ordf Region Öst). Ej med på bilden, Paulina Rautio (ordf Region öst), Linnea Ljung (ordf Region väst), Anders Linnerborg (ordf Region syd).

 

Ett stort tack till avgående styrelsemedlemmar: Gustaf Sjölund – DÅVA Miljöteknik, Lill Thunberg -Länsstyrelsen Kalmar, Volker Kelm – Gislaveds kommun, län, Anna Kruger – Västerås stad, Lutz Ahrens – Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).