Styrelsen beskrivs nedan. Rollerna i styrelsen, utom ordförande, bestäms på konstituerande styrelsemöte. För kontakt maila info@renaremark.se eller ring Renare Marks koordinator.

Ordförande Hanna Hartmann, Eviromiljöteknik
Hanna har jobbat med förorenade områden sedan 2009. Först två år på Länsstyrelsen i Hallands län innan hon blev miljökonsult. Sedan 2017 driver Hanna sitt egna bolag inom förorenade områden. Hon arbetar främst med utförande av miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar och miljöstöd men även som miljökontrollant vid saneringar.
Vice ordförande Mauritz Ejderhamn Roupé, VD Granitor Miljöteknik
Sedan 1996 har Mauritz arbetat med exploateringsprojekt i Stockholms närområde och hanterat miljöskulder i de flesta projekten. Mauritz har verkat i de flesta rollerna som beställare, konsult och entreprenör och hans styrka ligger i att vara generalist och kunna samordna alla discipliner. Mauritz arbetar över hela landet och agerar beställarstöd och utför entreprenader inom förorenade områden.
Sekreterare Charlotta Tiberg, SGI. Charlotta är forskare på Statens geotekniska institut, SGI, på Stockholmskontoret. Hennes specialområde är metall- och markkemi (till exempel biotillgänglighet och lakning av metaller) kopplat till hantering av förorenade områden. Utöver forskning arbetar hon på SGI med rådgivning och vägledning. Hon är ursprungligen Civ. Ing i Ekosystemteknik från Lunds Tekniska Högskola (2003) och har sedan disputerat på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (2016). Genom åren har hon jobbat både i fält och på labb.
Vice sekreterare Klas Köhler, är länsstyrelsernas nationella tillsynssamordnare för förorenade områden vars uppdrag är att samordna, utveckla och effektivisera länsstyrelsernas tillsyn och tillsynsvägledning.Klas har arbetat med tillsyn och andra myndighetsfrågor med koppling till förorenade områden sedan 1999, först på Umeå kommun, sedan Naturvårdsverket och nu på länsstyrelserna. Klas tycker det är viktigt att alla inblandade aktörer i branschen är engagerade och öppna för dialog om hur vi tillsammans ska lösa miljöproblemet med förorenade områden.
Kassör Jurate Kumpiene, professor i avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet. Hon har över 20 års erfarenhet av utbildning, forskning och innovation inom området för karakterisering och behandling av avfall, med särskilt fokus på marksanering. Hon har lett och genomfört ett flertal nationella och internationella projekt i samarbete med offentlig sektor och industri. Jurate är styrelseledamot i the International Waste Working Group (IWWG) och biträdande redaktör för tidskriften Detritus. Kumpienes forskning om marksanering har blivit utvald av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) till årets lista-2022 över topp nationella forskningsprojekt med fokus på teknik i mänsklighetens tjänst.
Övriga
ledamöter
Christina Rydell Ahlström, Advokat, Advokatfirman Morris. Christina är advokat och specialiserad inom miljörätt. Hon har många års erfarenhet, både utifrån ett tillsyns- och adressatperspektiv, av att arbeta med frågor kopplat till förorenare områden. Som exempel kan nämnas upprättande av ansvarsutredning, ombud i tillsynsärenden och rådgivare i samband med transaktioner där ett potentiellt föroreningsansvar bör hanteras. Härutöver biträder Christina dagligen kunder i tillståndsprocesser, frågor kopplade till exploatering och företagsöverlåtelser samt rådgivning i andra olika miljörättsliga frågeställningar.

Lena Hedlund, Ale kommun. Erfaren miljöinspektör med dokumenterad erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning. Lena har arbetat som inspektör i mer än 30 år och har drygt 20 års erfarenhet av myndighetsfrågor rörande förorenade områden. Lena är händig och renoverar gärna sitt torp. Hon byter mer än gärna dator mot hammare och spik.

Suppleanter Anders Sivertsson, Swedavia. Anders har arbetat som miljökonsult inom förorenade områden sedan 2003. Allt började med bensinstationer men har under åren involverat det mesta, såsom impregneringsanläggningar, flygplatser, kemtvättar, bergrum, deponier och nedgrävda tunnor med radioaktivt avfall. Andershar arbetet med alla steg i processen med att åtgärda förorenade områden, från förstudier och undersökningar till riskbedömningar och efterbehandlingar. Senaste åren har rollen mestadels varit som uppdragsledare, men när tillfälle givits åker engångshandskar och skyddsskor på för att stå i schaktgropen eller bredvid borrbandvagnen. Sedan hösten 2023 arbetar Anders nu på Swedavia med att samordna arbetet med utredningar och åtgärder med avseende på förekomst av PFAS på Swedavias flygplatser.

Helena Nord, Sheeba Environmental Engineering. Helena har ett brinnande intresse för saneringsåtgärder i allmänhet och in situ-saneringar i synnerhet, vilket innebär allt från åtgärdsförberedande undersökningar, pilotförsök, projektering och utförande av åtgärder av alla slag. Genom arbetet löper en vilja att förbättra befintliga och etablera nya metoder både inom projekt och i forskningssamarbeten. Förutom in situ-saneringar arbetar hon även med exempelvis behandling av jordar, vattenrening och sediment. Helena har tidigare arbetat som projektledare för utförande av in situ-saneringar i över 10 år.

Revisorer Mikael Näsström, BN Revision AB
Johan Franzén, KPMG AB
Valberedning Johanna Svederud, Liljemark Consulting
Ulrika Larson, Empirikon konsult
Linda Karlsson, Försvarsmakten
Koordinator Therese Steinholtz, Empirikon Konsult AB (Tel 073-501 56 22).
Webb- och medlemsansvarig Peter Harms-Ringdahl, EnviFix (Tel 070-467 81 43). Peter har arbetat som miljökonsult med förorenade områden sedan 2007 och driver sedan 2016 egen konsultfirma. Koordinator för Renare Mark 2010-2011 och är numera bl.a. projektledare för SGF:s projekt Åtgärds- och Undersökningsportalen.
Nyhetsbrev Therese Steinholtz, Empirikon Konsult AB
Mail till nätverket info@renaremark.se eller ring koordinator eller medlemsansvarig.

Uppdaterad 2024-04-10

Foto på styrelse 2024

 

Bakre raden från vänster: Jurate Kumpiene, Anders Sivertsson, Henrik Bengtsson (ordf Tematisk avdelning sediment och vatten), Karin Skattegård (ordf Region Mälardalen), Klas Köhler, Anna Karlsson (ordf Region väst), Paulina Rautio (ordf Region norr), Helena Nord, Christina Rydell Ahlström,
Främre raden från vänster: Peter Harms-Ringdahl, Lena Hedlund, Therese Hjälm (ordf Region Öst), Therese Steinholtz, Hanna Hartmann.
Ej med på bilden: Mauritz Ejderhamn Roupé, Charlotta Tiberg, Anders Linnerborg (ordf Region syd).

Ett stort tack till avgående styrelsemedlemmar: Linda Karlsson – Försvarsmakten, Carolina Ersson -SGI, Carla Lif – SAAB Group, Peter Bruce- WSP.