Åtgärdsportalen och Undersökningsportalen – webbplatser av SGF som syftar till att ge utökad kunskap om undersökniningsmetoder och åtgärdsalternativ för förorenade områden och visa vilka företag som finns med erfarenhet av metoderna.
Naturvårdsverket– via Miljöbokhandeln hittar du alla rapporter och handledningar inom ämnet.
SGI-Statens Geotekniska Institut
SGF– Svenska Geotekniska Föreningen, tillhandahåller bland annat Fälthandboken för miljötekniska markundersökningar, Rapport 1:2001
SGU– Sveriges Geologiska Undersökning
CLU-IN – Hazardous Waste Clean-Up Information är en omfattande informationskälla till saneringsteknik av olika slag.
Miljöstyrelsen i Danmark– har lagt ut mycket rapporter och utredningar om arbetet med förorenad mark i Danmark som nedladdningsbara pdf-filer.
CL:AIRE produces many publications free of charge and available here: CL:AIRE Library (claire.co.uk)CL:AIRE  also runs the Sustainable Remediation Forum UK (SuRF-UK) and SuRF International (claire.co.uk) and the network is now known as the International Sustainable Remediation Alliance ISRA (claire.co.uk). SuRF-UK has published many guidance documents and bulletins that global networks reference.  The documents are all freely available here: www.claire.co.uk/surfuk

Några andra nätverk är:
Miljöringen– vår norska motsvarighet som även håller i NordSoil som är ett nordiskt nätverk
ATV-Fonden for Jord og Grundvand– vår danska motsvarighet.
MUTKU– finska nätverket inom förorenad mark
NICOLE– europeiskt nätverk. På deras sidor finns mängder av bra information om arbetet med förorenade områdeni Europa.
EUGRIS– ett EU-projekt med syfte att skapa en kunskaps- och kontaktdatabas inom arbetet med mark och grundvatten.

Lagstiftningen inom området förorenad mark är i många avseenden komplicerad och det saknas i stor utsträckning rättspraxis sedan Miljöbalkens införande. Nedanstående länkar tjänar som en vägledning till att hitta fram till gällande lagstiftning inom området.

Miljöbalken hos Naturvårdsverket.
Vägledning miljöregler– hos SGI hittar man en bra vägledning för all lagar och regler runt planering, byggande och miljö.
Bodemnieuws – holländsk nyhetstjänst om förorenad mark
Federal Remediation Technologies Roundtable i USA om saneringsmetoder.
Superfund Innovative Technology Evaluation (SITE) med mängder av teknikutvärderingar.
aboutREMEDIATION – en kanadensisk webbplats med mycket bra information.
Field Analytic Technologies – en webbplats hos USEPA/CLU-IN om olika typer metoder för analys, mätning, provtagning och övervakning.

Förorenade Sediment:
Renare Sediment (Naturvårdsverket, SGI, SGU)