Intervju med Tommy Hammar

Tommy Hammar, en legend när det kommer till förorenad mark och efterbehandling i Kalmar Län. Genom sin kunskap i miljöfrågor, sitt brinnande intresse för PCB och andra föroreningar, sitt engagemang och tid för goda råd har hans delaktighet i arbetslag och projekt varit av stor betydelse. Vad var det som väckte intresset för den här sortens frågeställningar från början, och vad är det som gör att intresset kvarstår? Vi ser vad Tommy har att berätta!

En av de första uppgifterna jag fick, när jag i mitten på 80-talet började arbeta på Länsstyrelsen i Kalmar län, var att försöka spåra källan till PCB i Emån som hade upptäckts några år innan. Sedan följde flera olika projekt att med hjälp av provtagning och studier av rapporter försöka hitta olika föroreningskällor i länet. Finansiering av de olika projekten fick sökas på många håll. Statliga medel för efterbehandling, från Naturvårdsverket, kom senare. Det fanns inte heller något direkt lagligt stöd att ålägga någon ansvarig undersökningar eller åtgärder om det ansågs vara en redan uppkommen ”skada” på det sätt som gäller idag.

Att vara med från starten i att hitta formerna för ”Sanerings-Sverige” och fortfarande vara lika intresserad av ämnet är fascinerande. Vad är det som drivit dig och fortfarande fångar ditt intresse?
Att haft förmånen att få vara med från början har bidragit till att fördjupa mitt intresse för efterbehandling. Jag har också fått möjlighet att studera andra läns och andra länders lösningar på problem och sätt att arbeta. Arbetet med att efterbehandla är långt ifrån slutfört och nya lösningar och kunskap tas succesivt fram, även om vi kommit en bra bit på väg. Det driver mig att fortsätta följa med utvecklingen inom området.

Hur väcktes ditt intresse för just PCB och andra miljögifter?
Genom att studera olika miljögifter lär man sig mycket om hur naturen fungerar eller hur den kan påverkas på olika sätt. Samtidigt har miljögifter ett stort allmängiltigt intresse. Jag brukar säga att just PCB tog mig ända till Hawaii. Jag var på en konferens i USA, gällde presentation av ett PCB-projekt, som Naturvårdsverket bekostade. Genom att leva billigt och spara en del av resetraktamentet och lägga till en del själv kunde jag förlänga min resa till Hawaii.

Vad tycker du har ändrats från första efterbehandlingsprojektet som du var involverad i jämfört med de senare? Vad är lika?
Den största förändringen är väl att lagstiftningen idag är betydlig klarare och att finansieringen sker på ett mer strukturerat sätt. Det som förändrats mest är att information tagit en betydligt större plats. Det som fortfarande är lika och som gläder mig är det lösningsfokuserade arbetssätt och arbetsglädjen jag känner i de arbetsgrupper som jag träffar.

Vilka utmaningar ser du när det gäller att uppfylla det nationella miljömålet ”giftfri miljö”?
Självklart är den största utmaningen finansieringen. Framför allt om vi ska uppnå satta mål inom en rimlig tid. Men även klimatanpassade åtgärder bör ställas i fokus, inte minst transporter.

Vad har du tyckt varit roligast i din yrkeskarriär?
Det som jag tycker varit roligast är mötet med alla människor och besök av intressanta platser. Sedan är det naturligtvis roligt när slutresultatet uppfyller de krav vi ställt innan åtgärder vidtas.

Hur ser en vanlig dag ut för dig idag?
Min dag börjar ofta med frukost, tidningsläsning och morgonpromenad. Sedan ägnar jag min tid åt trädgård och bokläsning. Jag är med andra ord pensionär. Men jag arbetar också en mindre del i olika projekt och sitter som särskild ledamot i Mark-och Miljödomstolen.

Till sist…vad har du för tips till oss framtiden för att hålla ångan uppe och intresset för förorenade områden igång?
Jag är lite tveksam till att ge råd. Ett kan jag ge. Försök alltid att vara närvarande. Det ger oftast mest tillbaka.

Kort om Tommy
Vem är du: Jag är logisk, lättengagerad, snabb, lyssnade och har ett stort kunnande och erfarenhet inom miljövårdsområdet.
Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik Uppsala universitet, Naturresursplanerare Kalmar Högskola och kurs i miljöjuridik Uppsala Universitet.
Bor: Kalmar
Familj: Fru, två döttrar och en son
Favoritmat: Min frus Sushi
Gör helst på din lediga tid: Går promenader i natur och kultur, trädgårdsarbete, läsa och följa med i olika efterbehandlingsprojekt.