Träffa Jenny Andersson

Denna månad träffar vi Jenny Andersson. Jenny är berggrundsgeolog och arbetar vid Sveriges geologiska undersökning (SGU). Under 30 år har Jenny arbetat med kartläggning, forskning och inventering av svensk berggrund. Just nu arbetar hon med frågor som rör farliga ämnen i berg och med särskilt fokus på arsenik och sulfidanrikad berggrund i byggintensiva delar av Mälardalen.

Varför valde du att studera till berggrundsgeolog?
Det var ett möte med Jehovas vittnen som påstod att det inte gick att åldersbestämma jorden. Då tog jag reda på hur man gjorde det och på så sätt väcktes mitt intresse för berggrundsgeologi.

Hur ser en ”vanlig” dag ut på jobbet?
Hm….jag har nog egentligen inga vanliga dagar på jobbet. En dag på jobbet kan vara en dag i fält, på en fjälltopp eller i en bergtäkt i Skåne, det kan vara i ett labb med högteknologisk utrustning för att åldersbestämma bergarter eller kartritning och analysarbete vid dator eller seminarier, möten och rapportskrivningar. Det varierar med projekt och årstid!

Vad driver dig i ditt yrkesliv och vad får du din inspiration ifrån?
Mitt stora intresse för berggrundsgeologi är en stark drivkraft och jag tycker att det är särskilt fascinerande att se hur miljarder år gamla processer i jordskorpan påverkar vårt moderna samhälle och villkoren för de människor som lever här idag. Ny kunskap och nya utmaningar och insikter är en inspirationskälla. Det kan vara allt ifrån upptäckten av bortglömda uppgifter i 100 år gamla rapporter, att få oväntade analysdata, eller att tillsynsmyndigheter och konsulter kommer med frågor som leder till nya upptäckter.

Nu arbetar du bland annat med frågor som rör farliga ämnen i berggrund. Är det något som du tycker är särskilt intressant med att arbeta med just dessa frågor?
Det är arbetet med att försöka förstå de processer i berget som leder till anrikning och mobilitet av vissa ämnen i jordskorpan – vårt bergmaterial. Det är ett riktigt detektivarbete.

Vad har du tyckt varit roligast i din yrkeskarriär hittills?
Oj….svårt att peka ut någon enstaka händelse. Fältarbeten och exkursioner i Sverige och utomlands är oförglömliga upplevelser där jag också fått träffa och interagera med kunniga och intressanta människor. Oväntade analysresultat och upptäckter i labbet har också varit väldigt spännande. Överhuvudtaget har det varit väldigt roligt att arbeta med att utforska det lilla, till exempel att förstå processer i berget i mikroskala, för att lösa problem i det stora som till exempel föroreningsrisker i exploateringsprojekt.

Till sist….

...vad anser du är mest utmanande när det gäller farliga ämnen i berggrund… nu och framåt?
Den största utmaningen är att fylla stora kunskapsluckor på kort tid. Den långsiktiga kunskapsbyggnaden har under lång tid fått stå tillbaka för lågt hängande frukter och kortsiktig nytta. Det priset betalar vi idag, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, till exempel i form av oro för risker med exploatering av bergmaterial och brist på kunskapsunderlag för vägledning. Kunskap försvinner fort men tar lång tid att bygga upp. Det är också en stor utmaning att kommunicera geologi i samhället eftersom de flesta har väldigt begränsade kunskaper i geologi och den geologiska miljö vi lever i och av.

Bor: I Uppsala
Familj: Man och tonåringar
Utbildning: Doktorsgrad i mineralogi och petrologi vid Lunds universitet
Favoritmat: Enkel fråga – potatis!
Gör helst på din lediga tid: Jag är nog en kulturtant. Uppskattar även intressanta samtal, naturupplevelser, goda viner, odling och havsbad.