Forskningsprojekt om åtgärdstekniker för PFAS

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Under året har en rad olika aktiviteter genomförts inom SGI:s regeringsuppdrag för PFAS (RU PFAS).

För att minska spridningen av PFAS har SGI tillsammans med en rad andra myndigheter, däribland Naturvårdsverket, fått särskilt utpekade regeringsuppdrag. SGI ska under perioden 2022–2024 arbeta med forskning och kunskapsspridning rörande undersökning, utredning och åtgärder av PFAS-förorenade områden.

Ett av de inledande stegen i arbetet inom RU PFAS var att sammanställa det aktuella kunskapsläget kring åtgärdsmetoder för PFAS, sett ur ett internationellt perspektiv. Resultatet av detta arbete redovisas i en rapport som publicerats i Diva. Inom uppdraget har också information hämtats in från entreprenörer om utvecklingsbara åtgärdsmetoder för PFAS. Detta har gjorts genom att SGU har gått ut med en så kallad Request for Information (RFI). Utifrån bland annat samtal med entreprenörer och kunskapssammanställningen av åtgärdsmetoder, har ett beslut tagits om vilka åtgärdsmetoder som ska SGI ska bedriva utvecklingsarbete kring inom RU PFAS. De åtgärdsmetoder för PFAS i jord och grundvatten som SGI ska testa och utveckla inom RU PFAS är jordtvätt, in situ stabilisering, termisk behandling och luftinjektering. Det planeras för fyra forskningsprojekt i olika samarbeten som involverar både entreprenörer och universitet. I två av forskningsprojekten kommer SGU att finansiera två postdoc-tjänster.

Under 2022 har projektgruppen, med medlemmar från SGI och SGU, valt ut två lämpliga lokaler för pilotförsök. Identifieringen av lokaler har skett i samverkan med andra statliga myndigheter. På lokalerna kommer det genomföras kompletterande undersökningar för att få en god kännedom om utbredningen av föroreningarna och spridningen med grundvattnet. Projektgruppen arbetar även med upphandling av entreprenör för fältgeotekniska undersökningar samt ramavtal för kemiska analyser av PFAS.