Naturvårdsverkets översyn av beräkningen av generella riktvärden för bly

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Naturvårdsverket har gjort en översyn av underlagen för beräkning av generella riktvärden för bly.

Översynen initierades av att EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) sänkte sin rekommendation för det toxikologiska referensvärdet för bly. Naturvårdsverkets utredning visar att det generella riktvärdet för känslig markanvändning hamnar i nivå med den nationella bakgrundshalten utifrån det nya rekommenderade toxikologiska referensvärdet. Ett så lågt riktvärde riskerar att ge stora konsekvenser på flera områden, medan nyttan – minskade risker för människors hälsa – inte är tydlig. Därför har Naturvårdsverket fattat beslut om att riktvärdet för känslig markanvändning fortsatt kommer att vara 50 mg/kg. Detta är ett tabellvärde som grundar sig i ett policybeslut, och riktvärden som beräknas med Naturvårdsverkets beräkningsverktyg kommer därför inte att begränsas av det policybaserade riktvärdet (50 mg/kg) utan av bakgrundshalten (20 mg/kg).  Med andra ord kan platsspecifikt beräknade värden bli lägre än riktvärdet för KM. För mindre känslig markanvändning sänks riktvärdet från 400 mg/kg till 180 mg/kg, med anledning av det sänkta referensvärdet.

Dessutom höjs begränsningsvärdet för korttidsexponering från 600 mg/kg till 1000 mg/kg, med anledning av nyare information om halveringstiden för bly hos människa.

Mer information hittar ni på Naturvårdsverkets webbplats.