Sedimentundersökningar som ska lära oss mer

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

I regeringsuppdraget om förorenade sediment pågår just nu sedimentundersökningar i både sjöar, vattendrag och kustområden.

Under sommaren 2021 har inledande hydroakustiska mätningar utförts och under hösten kommer prover att tas från norr till söder. Syftet med undersökningarna är att öka kunskapen om förekomsten av flera olika miljögifter i sediment, bland annat utifrån olika typer av påverkanskällor. Utifrån hur påverkansbilden ser ut för respektive undersökningsområde analyseras olika branschtypiska ämnesgrupper för att undersöka kopplingen av olika sedimentföroreningar till olika typer av påverkanskällor. Utöver kemiska analyser kommer även toxiciteten i sedimenten att undersökas där det potentiellt finns belastning av dioxiner och dioxinliknande föroreningar, PAH:er och östrogenliknande ämnen. Resultaten från undersökningarna kommer att tillgängliggöras via det nationella datavärdskapet för miljögifter.

Med hjälp av  SGU’s kartverktyg över maringeologisk kartläggning kan du se i vilka vattenförekomster som undersökningar är planerade. Obs: kartverktyget omfattar även limniska områden.