Satsning på ökad kunskap om förorenade sediment

posted in: Aktuellt, Artiklar

För att förbättra vattenmiljön i sjöar, vattendrag och kustområden har regeringen gett i uppdrag till svenska miljömyndigheter att utveckla arbetet med förorenade sediment. Naturvårdsverket, SGU, SGI, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna kommer därför under de närmsta två åren ta fram mer kunskap om hur förorenade sediment kan hanteras på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt.

Fokus kommer att ligga på att ta fram en prioriteringsmetodik för inventeringar, utföra pilottester, kartlägga och inventera förorenade vattenområden och ta fram vägledningar för inventering, riskbedömning och åtgärder av förorenade sediment. I uppdraget ingår även att sammanställa data och erfarenheter från tidigare utredningar och åtgärdsprojekt och ta fram en kunskapsplattform i syfte att underlätta för tillsynsmyndigheter, verksamhetsutövare och konsulter i deras arbete med förorenade vattenområden. Kunskap och erfarenheter kommer att inhämtas genom samarbete med dessa aktörer, forskare och myndigheter i andra länder.

Mer att läsa om uppdraget finns hos Regeringskansliet, eller på vardera myndighets webbplats.