Studiebesök på Norra Djurgårdsstaden

Studiebesöket på Norra Djurgårdsstadens MasslogistikCenter började med en genomgång inomhus över projektet samtidigt som vi tog en fika. Sofia Billersjö och Helén Österberg tog väl hand om oss och svarade på alla våra frågor runt projektet.

Tanken och nyttan med MassLogistikCentret, MLC, är att de olika exploateringsprojekten ute på Norra djurgårdsstaden skall kunna köra, redan analyserade och klassade överskottsmassor, in i tältet där de partikelreduceras och sedan väntar på att kunna köras ut till ett annat projekt inom samma stadsdel där det finns ett underskott av massor. Innan massorna får köras ut och användas genomförs en ny provtagning och massorna klassas igen. Ifall det dyker upp massor som inte klarar de platsspecifika gränsvärdena så körs de bort till godkänd extern mottagningsanläggning.

Det var ett väldigt trevligt studiebesök där det kändes att saker var genomtänkta och att det fanns lösningar på de eventuella problem som vanligtvis uppstår i samband med större schaktarbeten i tätbebyggda områden. Till exempel så fanns det ljuddämpande och dammreducerande lösningar inne i tältet samt att på tältets tak fanns solceller för att producera så mycket av den egna elen som möjligt.

De utmaningar som fanns inom projektet är att det finns boende väldigt tätt inpå ett så stort exploateringsområde med många aktörer som arbetar parallellt med varandra och det gör att de hela tiden måste utvärdera och väga för- och nackdelar mot varandra gällande olika former av tekniker. Ett exempel på det är att de vill minska andelen massor som skall köras med lastbilar till deponi och därför behöver de använda ett sorteringsverk. Sorteringsverket fungerar bra men Sofia berättade att på vintern bildades det frysta jordklumpar som sorteringsverket misstog för sten, vilket gjorde att när det tinade så fanns det finare jordmassor i den utsorterade stenfraktionen som absolut inte fick/skulle vara där.
Då köpte de in en frässkopa, en skopa med inbyggd ”kvarn” som klarade av att separera de frysta jordklumparna. Frässkopan var de tvungna att göra en separat bullerutredning på för att se ifall den klarade de bullermål som finns på platsen.

Sofia och Helén sa att det hela tiden dyker upp nya utmaningar men att de har ett bra samarbete med miljökontoren och försöker även ha detsamma med de kringliggande bostadsinnehavarna för att minska de obehag som kan uppstå i samband med stora byggprojekt.
Projektet är tänkt att fortsätta i ca 20 år till så de tror att det kommer dyka upp många fler nya erfarenheter som man eventuellt kan ha användning för i andra liknande stora exploateringsprojekt.