Naturvårdsverket ger bidrag till pilotprojekt för åtgärder i förorenade områden inklusive masshantering.

posted in: Aktuellt

Naturvårdsverket öppnar till hösten 2024 upp för ansökningar om bidrag för pilotprojekt för att testa åtgärdsmetoder, spridningsminskade åtgärder och omhändertagande metoder kopplat till förorenade områden.

Projekten ska gynna arbetet med förorenade områden i Sverige inklusive hanteringen av förorenade massor och bidra till teknikutveckling, bidra till att öka åtgärdstakten i landet samt minska spridningen av föroreningar till ytvatten och grundvatten. Naturvårdsverket ser en hög potential för pilotprojekt som kan minska riskerna från förorenade områden och minska riskerna för att nya förorenade områden uppstår.

Bidraget kan sökas av statliga myndigheter, kommuner, branschorganisationer, ideella organisationer och andra icke vinstdrivande verksamheter som uppfyller förutsättningarna för bidrag för pilotprojekt. Forskare och företag kan ingå i projektgruppen, men kan inte vara bidragsmottagare.

Instruktioner och ansökningsmall finns att hämta på Naturvårdsverkets webb: Sanering av förorenade områden (naturvardsverket.se)

Vid frågor kontakta:

Ingrid.Tjensvoll@Naturvardsverket.se

Isabelle.Groth@Naturvardsverket.se

Per.Nilsson@Naturvardsverket.se