Träffa Lars Rosenqvist

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi Lars Rosenqvist. Lars är statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU), där han arbetar med grundvattenrelaterade frågor bl.a. kartläggning av grundvattenmagasin och övervakning/riskbedömning av miljögifter i grundvatten. Lars kommer vara en av våra föreläsare på hybridseminariet Risk i Västerås den 5 december.

Hur kom det sig att du valde att arbeta med förorenade områden och frågor som hör till området?
Efter att ha disputerat vid SLU ville jag prova på något nytt. Jag fick då möjligheten att vara med och bygga upp ny verksamhet kring markundersökningar på ett litet företag. Det ena ledde till det andra och sedan dess har jag arbetat med många olika projekt kopplat till riskbedömning och åtgärder inom förorenade områden, både på Golder Associates och IVL Svenska Miljöinstitutet. På SGU arbetar jag oftast inte direkt med förorenade områden utan mer med bevakning av ämnen som på sikt kan komma att bli ett problem i grundvattnet. Som konsult började jag jobba med PFAS-frågan, vilket jag fortsatt med på SGU.

Hur ser en ”vanlig” dag ut på jobbet?
En vanlig dag kan tillbringas inne på kontoret med planering, utvärdering och rapportering eller ute på en rullstensås med etablering av grundvattenrör, fältmätning, provtagning etc. Viktiga uppgifter är även att föra ut samhällsnyttig information och representera SGU i olika sammanhang. Det innebär en hel del möten där jag företräder SGU, till exempel inom det nationella myndighetsnätverket för PFAS-frågor eller inom olika EU-relaterade projekt.

Vad driver dig i ditt yrkesliv och vad får du din inspiration ifrån?
Jag drivs främst av att förstå och lära mig nya saker samt att nå ut med ny kunskap och geologisk information till samhället. Att vara med och påverka och göra skillnad i olika miljöfrågor är också viktigt. På SGU har jag förmånen att ha ett varierande arbete där praktiska fältmoment kombineras med utredande strategiskt arbete. Jag inspireras särskilt av att samarbeta med mina fantastiska kollegor som besitter otroligt mycket kunskap och erfarenhet inom det geologiska området. För en ”geologinörd” som jag, är SGU en inspirerande arbetsplats.

Vad har du tyckt varit roligast i din yrkeskarriär hittills?
Oj, svårt att peka ut något specifikt. Men det skulle nog kunna vara de lite mer komplexa projekt och uppgifter som krävt samarbete och kunskapsutbyte mellan olika aktörer och yrkesroller och som lett till konkreta resultat och samförstånd. Att uppleva att det man arbetar med kommer till nytta och används ute i samhället är oerhört roligt och tillfredsställande.

Vad har du för tankar om vad vi behöver utveckla eller ändra för att komma framåt i arbetet med förorenade områden? Vilka utmaningar ser du?
Eftersom jag arbetar med PFAS ser jag förstås en hel del utmaningar inom det området. Förutom att vi behöver förbättra och utveckla nya åtgärdsmetoder så behöver vi även förbättra kunskapen om förekomsten av PFAS i miljön i stort. Här är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv för att förstå hur spridning av PFAS sker inom och mellan olika medier. Det kräver kraftsamling och samarbete mellan olika myndigheter, forskare och konsulter, såsom nu sker inom olika pågående regeringsuppdrag.

Till sist….

Vilka tankar har du om att det finns ett nätverk, Renare Mark där vi i branschen kan mötas?
Nätverket är ett viktigt samarbetsforum för att synas och nå ut, utbyta kunskap och idéer, och för att träffa kollegor med olika roller från olika delar av branschen. Att samverka är viktigt på grund av komplexiteten i frågeställningarna och utifrån att det krävs ett branschöverskridande samarbete för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden.

 

 

Bor: i Enebyberg, norr om Stockholm
Familj:  Sambo och tre vuxna barn
Utbildning:  Magisterexamen i geovetenskap (Stockholms universitet), doktorsexamen i marklära (SLU, Uppsala)
Favoritmat: Ingen särskild egentligen, men möjligen något med fisk och skaldjur
Gör helst på din lediga tid:  Spelar tvärflöjt och sjunger i coverband, går gärna på konserter och teater med familjen. Gillar även att åka ut med båten och fiska med min sportfisketokige son.