SGI Remiss, Metodik för prioritering och inventering av förorenade sediment

posted in: Aktuellt

Statens Geotekniska Institut, SGI, önskar ta del av era synpunkter på ett utkast av en kommande metodiken med den preliminära titeln ”Inventeringsmetodik förorenade sediment”.

Vägledningen är tänkt att ge stöd vid identifiering, prioritering och inventering av förorenade sediment.

Rapporten har tagits fram inom ramen för det myndighetsgemensamma regeringsuppdraget om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment (2019-07-04 M2019/01427/Ke), även kallat RUFS (Regeringsuppdrag om Förorenade Sediment).

Notera att rapporten ännu inte är språkgranskad av vår kommunikationsenhet. Vi önskar främst era synpunkter och reflektioner på innehållet. Skulle till exempel ytterligare aspekter behöva beskrivas och i så fall vilka? Är några delar svåra att förstå eller otydliga? Föreslå gärna konkret hur texten kan förtydligas i dessa delar. Ytterligare frågor som vi gärna vill ha synpunkter på specificeras i kommentarrutor i den bifogade rapporten till respektive avsnitt.

Synpunkter lämnas som konkreta ändringsförslag direkt i  vägledningen (wordformat), antingen som kommentarrutor eller i texten (det sista förutsätter att spåra ändringar är aktiverat, annars ignoreras kommentarer). Detaljerade synpunkter kan också lämnas i tabellform. Då behöver det ges tydlig hänvisning till vilket kapitel, vilken rubrik, stycke och sida som avses. Ändringsförslag eller synpunkter som kommentarer i en pdf-ad version av rapporten bör undvikas. För att erhålla remissdokumenten, maila  henrik.bengtsson@sgi.se.

Remissvaren ska ha inkommit till SGI senast onsdagen den 16 maj 2023 och skickas per e-post till sgi@sgi.se  med kopia till henrik.bengtsson@sgi.se och av ämnesraden behöver diarienummer (1.1-2304-0465) och remissens namn framgå.