SGI – Remiss Vattenrelaterade bestämmelser och miljömål

posted in: Aktuellt

SGI tar gärna emot synpunkter på rapporten ”Vattenrelaterade bestämmelser och miljömål att grunda övergripande åtgärdsmål på. Underlag till vägledning om riskbedömning av förorenade sediment”.

Rapporten redogör för de juridiska bestämmelser och miljö- och hållbarhetsmål som har identifierats vara av särskild relevans vid formulering av övergripande åtgärdsmål för förorenade sedimentområden, eftersom de uttrycker och definierar ett önskvärt tillstånd i vattenmiljön. Rapporten har tagits fram inom ramen för regeringsuppdraget om förorenade sediment (RUFS). Rapporten utgör underlag till en webb-vägledning om riskbedömning av förorenade sediment.

Synpunkter på rapporten kan skickas med e-post till sgi@sgi.se senast 31 augusti 2022. Ni hittar rapporten och ytterligare instruktioner (missiv) på SGIs hemsida: https://www.sgi.se/sv/om-sgi/remisser/