Remiss av SGI Vägledning 6 Riktvärden för PFAS i mark och grundvatten

posted in: Aktuellt

Ni ges härmed möjlighet att yttra er över SGI:s förslag till reviderade riktvärden för PFAS i mark och grundvatten och det underlag som ligger till grund för de reviderade riktvärdena. 

Statens geotekniska institut har tagit fram en vägledning där reviderade riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten redovisas. Riktvärdena gäller för summahalten av fyra föreningar, PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA. I en tillhörande underlagsrapport redovisas det underlag som använts för beräkning av riktvärden. I rapporten presenteras även ett förslag till metodik för att beräkna summahalten av de fyra föreningarna. Målgruppen för denna vägledning är tillsynsmyndigheter, konsulter och verksamhetsutövare i deras arbete med områden förorenade med PFAS. 

Era synpunkter ska vara SGI tillhanda senast den 30 juni 2022. Vi vill att ni lämnar era synpunkter digitalt i Bilaga 3, som kan laddas ner via vår hemsida (https://swedgeo.se/sv/om-sgi/remisser/), där hittar ni också förslag till vägledning med tillhörande underlagsrapport.

Synpunkter skickas till e-post adressen sgi@sgi.se. Vi önskar att ni samordnar era svar så att endast ett svar sänds in per företag/organisation. Vid svar ska diarienummer 1.1-2009-0635 anges.

Eventuella frågor kan ställas till Michael Pettersson (michael.pettersson@sgi.se).