Tuffo beviljar bidrag till fyra nya forskningsprojekt

posted in: Artiklar

Fyra projekt har beviljats medel inom SGI:s forsknings- och utvecklingsprogram Tuffo, utlysning 2021. De beviljade bidragen uppgår till drygt 8 miljoner kronor. Projekten som beviljats medel utgörs av tre fullskalestudier som ska pågå i tre år samt en ettårig förstudie. I två av fullskalestudierna ska studier av innovativa tekniker för nedbrytning av PFAS i jord och grundvatten genomföras. I det ena fallet handlar det om mikrobiell nedbrytning av PFAS och i det andra fallet om nedbrytning av PFAS med hjälp av sonolys. I den tredje fullskalestudien ska metallförorenad jord stabiliseras/solidifieras (S/S) med hjälp av bioaska med potential att sänka åtgärdsmetodens klimatavtryck jämfört med om konventionell cement skulle användas. Inom den ettåriga förstudien ska en ny teknik för förorenade fibersediment testas, hydrotermisk karbonisering i kombination med våtoxidation. Samtliga projekt kommer att påbörjas under 2022.

Ytterligare information om projekten finns på www.sgi.se/Tuffo