SGI har vägledning för Vägledning om riskvärdering vid förorenade områden ute på remiss

posted in: Aktuellt

Vägledning om riskvärdering vid förorenade områden. Remiss för synpunkter.

Statens geotekniska institut har, i samarbete med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Statens fastighetsverk, tagit fram en vägledning för riskvärdering vid förorenade områden. Bakgrunden är att det finns ett behov i efterbehandlingsbranschen av vägledning om hur olika efterbehandlingsåtgärder vid förorenade områden ska vägas mot varandra. Mycket har hänt inom området sedan Naturvårdsverkets vägledningsmaterial publicerades år 2009, bland annat har hållbarhetsfrågorna fått en allt större tyngd i samhället. Syftet med publikationen är att ge vägledning om hur riskvärderingar bör utföras, dokumenteras och granskas, med målet att främja mer enhetliga riskvärderingar och mer hållbara efterbehandlingsåtgärder. Målgruppen är beställare, utförare och granskare av riskvärderingar.

I bifogad vägledning presenteras en arbetsgång i fem steg som bör följas när riskvärderingar genomförs. För beställare och granskare finns hjälpfrågor listade som kan användas som stöd i arbetet. Ett par exempel illustrerar hur vägledningen kan tillämpas. Vägledningen innehåller även ett fördjupningskapitel där bland annat den juridiska grunden för riskvärdering förklaras.

Ni hittar dokumentet här!

Vi är tacksamma för synpunkter och förslag till förbättringar. Svar önskas senast den 31 mars 2022 och skickas till SGI på epost sgi@sgi.se. Ange diarienummer 1.1-1702-0107.