Alternativa åtgärdsmetoder till schaktsaneringar?!

posted in: Nyhetsbrev

 

För att inventera kunskapsbehovet och effektivitetshinder i efterbehandlingsarbetet skickar SGI återkommande enkäter till EBH-branschen. SGI:s sjätte enkät skickades ut under våren 2021 med fördjupningsområdet alternativa åtgärdsmetoder till schaktsaneringar.

Enkätsvaren visar att det i branschen finns kännedom om alternativa åtgärder till schakt och deponi men att metoderna används i liten utsträckning.

Schaktning verkar vara det givna valet av åtgärd och först när det inte är möjligt så övervägs andra saneringsmetoder. Schaktsanering är en beprövad och relativt sett snabb metod som många har erfarenhet av och förtroende för, vilket SGI tolkar saknas för andra alternativa åtgärdsmetoder. Det finns samtidigt en utbredd vilja bland respondenterna att minska mängden schakt och deponi vid sanering av förorenade områden. Respondenterna nämner flera aspekter som skulle kunna bidra till en ökad implementering av alternativa saneringsåtgärder, såsom kunskap och erfarenheter samt tydlighet och klargöranden kring ansvar för kvarlämnade föroreningar. Vidare efterfrågas utbildningar och vägledningar med fokus på åtgärdsmetoder och flera andra kunskapshöjande insatser. Respondenterna själva söker kunskap om alternativa åtgärdsmetoder främst på Åtgärdsportalen.​

Branschen är i behov av mer information om och ökad erfarenhetsåterföring från åtgärdsprojekt med alternativa åtgärdsmetoder. Det kan tillgodoses genom att till exempel referensprojekt, pilotprojekt och tillämpad forskning på området tillgängliggörs i större utsträckning, möjligen genom de portaler, bland annat åtgärdsportalen, som enligt respondenterna är välkända och använda i branschen.

Samtliga resultat från enkätstudien har sammanställts och finns tillgänglig här.