Uppdaterad vägledning: Nationell plan för prioritering av ansökningar om statligt stöd för avhjälpande av föroreningsskador

posted in: Artiklar

Naturvårdsverket har i januari 2020 uppdaterat vägledningen Nationell plan för prioritering av ansökningar om statligt stöd för avhjälpande av föroreningsskador till utgåva 3.

Nytt i utgåva 3 är urvalskriteriet om hänsyn till klimatrelaterade risker, som tillkommit med anledning av Naturvårdsverkets handlingsplan för arbete med klimatanpassning, och även förtydligande av urvalskriteriet om minskning av den totala belastningen på recipienterna. En översyn har också gjorts av de övriga prioriteringsgrunderna som är vägledande inför våra beslut om åtgärdsbidrag från det statliga 1:4-anslaget till länsstyrelserna.

Naturvårdsverkets målsättning är att den nationella planen ska ge:
• förståelse för och transparens i hur Naturvårdsverket prioriterar vid fördelning av åtgärdsbidrag,
• översikt över fördelade åtgärdsbidrag över tid, och
• förutsättningar för tydlig dialog mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Syftet med den nationella planen är att se till att avhjälpandeåtgärder vidtas i de mest prioriterade områdena i landet. Den innehåller de prioriteringsgrunder som är vägledande inför våra beslut om åtgärdsbidrag från det statliga 1:4-anslaget, som finns för att åstadkomma insatser där det inte finns någon ansvarig som kan betala, eller där någon bara till en begränsad del kan hållas ansvarig för att betala. Bidrag ska gå till de åtgärdsobjekt som ger mest hälso- och miljönytta samt till objekt där föroreningarna utgör ekonomiska hinder för bostadsbyggande. Samtidigt ska åtgärdstakten i Sverige öka, hänsyn tas till risker som ett förändrat klimat kan leda till, samt leda till att innovation och utveckling sker. Anslagshanteringen ska också vara effektiv, vilket innebär att anslaget årligen ska utnyttjas maximalt och på bästa sätt.

Till den nationella planen hör en också fördelningsplan som visar hur Naturvårdsverket på årsbasis fördelar åtgärdsbidraget, samt en arbetsplan för att redovisa pågående bidragsprojekt i åtgärdsfas och ge översikt över samtliga åtgärdsansökningar som Naturvårdsverket har beslutat om respektive arbetar med att handlägga.

Den nationella planen hittar ni på Naturvårdsverkets webbsida http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Nationell-plan-for-avhjalpande-av-fororeningsskador .