Krav på miljöprestanda vid efterbehandlingsåtgärder

posted in: Artiklar

Villkor om miljökrav i bidragsbeslut

Från och med 2020 ställer Naturvårdverket villkor om att generella krav på miljöprestanda ska tillämpas vid åtgärder som finansieras via sakanslaget för efterbehandling av förorenade områden 1:4. Antingen genom att kraven ställs gentemot entreprenör vid upphandling av åtgärden eller genom att åtgärder som genomförs av kommunen i egen regi, med egna resurser, genomförs i enlighet med kraven. Naturvårdsverkets villkor kommer i nuläget inte omfatta arbeten som genomförs i de åtgärdsföreberedande utredningarna, utan enbart fokusera på själva åtgärden. Dock ser Naturvårdsverket att det är eftersträvansvärt och positivt att de miljökrav som bedöms vara relevanta även ställs i samband med åtgärdsförberedelserna.

För redan beslutade åtgärder tillkommer inte villkor om att dessa genomförs i enlighet med miljökraven. Dock är det fortfarande relevant och eftersträvansvärt att ställa miljökraven på frivillig basis, trots att det inte är ett beslutsvillkor, i de fall åtgärderna inte redan planerats eller påbörjats.

Läs mer här!