Krav på miljöprestanda vid avhjälpandeåtgärder i statliga bidragsprojekt

posted in: Aktuellt

Från och med 2020 ställer Naturvårdverket villkor om att generella krav på miljöprestanda ska tillämpas vid avhjälpandeåtgärder som finansieras via ramanslaget sanering och återställning av förorenade områden 1:4. Antingen genom att kraven ställs gentemot entreprenör vid upphandling av åtgärden eller genom att åtgärder som genomförs av kommunen i egen regi, med egna resurser, genomförs i enlighet med kraven. Naturvårdsverkets villkor kommer i nuläget inte omfatta de arbeten som genomförs inom ramen för de åtgärdsföreberedande undersökningarna, utan enbart fokusera på själva avhjälpandeåtgärden. Dock ser Naturvårdsverket att det är eftersträvansvärt och positivt att de miljökrav som bedöms vara relevanta även ställs i samband med åtgärdsförberedelserna.

Vägledning om krav på miljöprestanda för avhjälpandeåtgärder hittar ni på Naturvårdsverkets webbsida https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Kvalitetsmanualen—-att-soka-bidrag/Miljokrav-pa-utforandet-av-atgarder/ .