Länsstyrelsen bjöd in till samverkansdag för innovativa saneringsmetoder

posted in: Okategoriserade

Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar just nu för en framtid med mer hållbart EBH-arbete och CO2-snåla saneringar. Här jobbar Länsstyrelsen inte bara aktivt med EBH-frågorna, utan det pågår även en satsning för att lyfta fram alternativa saneringstekniker. Insatsen fokuserar i första hand på det tillsynsbaserade EBH-arbetet.
Den 18 september anordnade Länsstyrelsen i Jönköping en heldagsträff på Hotell Högland i Nässjö. Där informerade de om sin ambition att minska andelen schaktsaneringar. Det hölls föredrag, och det genomfördes såväl gruppdiskussioner som en paneldiskussion. Inbjudna externa talare var Peter Harms-Ringdahl från EnviFix, Rogier de Waele från GreenSoil i Belgien, Louise Johansson från SWECO, Maria Thom från Proton AB, samt Anna Nymån från Preem AB. Peter Harms-Ringdahl anlitades dessutom som moderator för en paneldiskussion.
Träffen blev en arena för livlig diskussion, både inom och utanför programmet. Totalt deltog femtiofyra personer. Man kom fram till att några anledningar till att andelen saneringar som utförs med ”innovativ teknik” är låg, är att det ofta tar tid, att det finns en osäkerhet i hur åtgärderna ska följas upp, och att det är billigt att deponera massor. Dessutom saknas det kunskap om de kemiska processer som används, och det finns för få referensprojekt (åtminstone i Sverige). Vid träffen uttrycktes en tydlig vilja att fortsätta samverka kring frågan om hållbara saneringar.
Träffen var en del av ett pågående tillsynsprojekt finansierat med statliga medel. Projektet går ut på att finna vägar till att öka andelen hållbara saneringar inom tillsynen. Målet är att öka insikten ute i samhället om att det finns andra metoder än schaktsanering, samt ökat intresse att använda dem. Projektet genomförs nu under år 2019. Det vänder sig till ansvariga verksamhetsutövare, konsulter, entreprenörer och anställda vid myndigheter som arbetar med EBH.
Länsstyrelsen vill särskilt nå ut till de aktörer i samhället som står med ett ansvar för förorenade områden, och som har möjlighet att välja annat än schaktsanering. Man räknar med att bara ca 4 % av alla saneringar i landet nu helt och hållet utförs på annat sätt än genom schaktning.
Vid träffen den 18 september visades också en informationsfilm som tagits fram inom ramen för projektet. Den är också till för att uppmärksamma behovet av att öka andelen hållbara saneringar. Filmen finns här.