Rapport om vägledning och kunskapsunderlag för muddring

posted in: Aktuellt

Nu finns en rapport med vägledning och kunskapsunderlag om Muddring och hantering av muddermassor (rapport 2018:19)publicerad på Havs- och Vattenmyndighetsens webbplats.

Rapporten ska utgöra ett stöd vid tillämpningen av bestämmelserna i 11 och 15 kapitlet i miljöbalken vid ärenden om muddring och hantering av muddermassor. Rapporten är tänkt att underlätta myndigheternas arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken för muddring, grävning och utfyllnader. De hoppas även att entreprenörer, markägare och beställare av muddrings-/grävningsarbeten, kan ha nytta av vägledningen.

Där finns bland annat beskrivning av tekniker för muddring och olika sätt att hantera muddermassor, möjliga miljöeffekter, skyddsåtgärder, information om förorenade sediment och hur dessa kan bedömas, tillsynsfrågor, juridiska förutsättningar. Rapporten omfattar alla typer av vattenområden som kan vara berörda samt såväl små som större muddringar.

Ni hittar rapporten via denna länk:

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning–lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/muddring-och-gravning-och-utfyllnad.html