Kurs i Förorenade områden – Riskbedömning, Provtagning och Masshantering – SIPU

posted in: Kurser och konferenser

Att hantera förorenade områden på ett korrekt sätt är både viktigt och komplext. Lagkraven är hårda och om tillsynsarbetet inte sker på ett riktigt vis riskerar kommunen rättsliga påföljder.

För att kunna göra korrekta granskningar och bedömningar krävs det att du har uppdaterad teknisk och praktisk kunskap inom många olika områden.

Denna kurs ger dig ett samlat paket av aktuell praktisk kunskap inom utredning av förorenade områden och hantering av massor så att ditt tillsynsarbete kan underlättas.

Efter avslutad kurs har du fördjupad kunskap och hållbara argument, så att du kan ta ansvar för att tillsynsarbetet blir gjort korrekt och att föroreningarna tas om hand på ett hållbart sätt.

Ur programmet:
• Masshantering – återanvändning av massor för ett mer hållbart angreppssätt i samband med förorenade områden
• Hur utreda förorenade områden och hantera förorenade massor?
• Förstå platsspecifika riktvärden och hur de används i praktiken
• Föroreningar i sediment – när är det rimligt att sanera?
• Provtagning – tekniker, strategier och provtagningsplaner
• Anpassade provtagningsstrategier för klorerade kolväten
• Övergripande kunskap om föroreningars egenskaper och dess påverkan – ställ rätt frågor i ditt tillsynsarbete

Tid
30-31 jan 2014

Plats
SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm

Läs mer här!