Kurs i Efterbehandling av förorenade områden

posted in: Kurser och konferenser

Datum: 23-24 maj
Plats: Bålsta, Aronsborg

Bakgrund

I Sverige finns det ca 80 000 potentiellt förorenade områden. Ett omfattande arbete kommer att pågå under många år framöver för att undersöka och åtgärda dessa områden. På många områden har undersökningar utförts som klarlagt föroreningssituation, risker och behov av åtgärder. En hel del objekt har även åtgärdats. Många objekt kommer under de närmaste åren vara aktuella för åtgärder genom statliga bidrag, finansiering av ansvariga verksamhetsutövare eller exploatörer av markområden. För planering, upphandling och uppföljning av efterbehandlings-åtgärder krävs kunskap om tillgängliga åtgärdstekniker, entreprenadupphandling, miljöjuridik mm. För att främja kunskapsuppbyggnad inom detta område bjuder SGFs miljögeoteknikkommitté därför in till denna kurs.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap om hur efterbehandling kan genomföras och vilka förhållanden som behöver klargöras vid projektering, upphandling och uppföljning av åtgärderna. Efter kursen ska deltagarna: • kunna genomföra efterbehandlingsprojekt av förorenade områden med erforderlig kvalitet • ha baskunskaper om gällande lagar och förordningar inom området • kunna vidmakthålla hälsa och säkerhet såväl för egna som för entreprenörs personal och allmänheten.

Kursens upplägg

Kursen omfattar planering, upphandling, kontroll och kvalitetssäkring vid efterbehandling av förorenade områden. Olika efterbehandlingsmetoder beskrivs liksom när olika metoder är lämpliga. Gällande miljölagstiftning och arbetsmiljöbestämmelser behandlas. Behov och upplägg för uppföljning och kontroll av åtgärderna före, under och efter åtgärderna beskrivs. Kursen omfattar föreläsningar och grupparbeten där deltagarna själva får lösa praktiska frågeställningar. Deltagare, som lämnar godkänt kunskapstest, erhåller kursintyg över genomförd utbildning.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig i första hand till dig med minst några års erfarenhet från utredning eller åtgärd av förorenade områden och som nu vill fördjupa din kunskap inom efterbehandling av förorenad områden. Kursen vänder sig till projektledare, handläggare och projektörer på konsultföretag, personal från entreprenadföretag, handläggare på kommunala förvaltningar och tillsynsmyndigheter samt ”problemägare”.

För ytterligare detaljer se kurshemsidan!