Kurs, SGF – Riskbedömning av Förorenade områden

posted in: Kurser och konferenser

Efterbehandling av förorenade områden
Stockholm Marina Tower Elite hotell 13-14 november 2012

Syftet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall:

• Förstå och kunna tillämpa struktur och angreppssätt för riskbedömning enligt Naturvårdsverkets vägledning omfattande stegen

– Problembeskrivning inklusive konceptuell modell (problemformulering)

– Bedömning av halter, spridning och exponering (exponeringsanalys)

– Bedömning av effekter (effekt- eller toxicitetsanalys)

– Sammanvägd riskbedömning (riskkaraktärisering)

• Känna till vilka bakomliggande värderingar och principer som vägledningen baseras på

• Kunna använda Naturvårdsverkets beräkningsprogram för beräkning av platsspecifika riktvärden för befintliga ämnen (som det finns generella riktvärden för) och för ”nya” ämnen

• Kunna avgöra när fördjupad riskbedömning bör genomföras och ha en översiktlig kunskap om vilka verktyg som finns att tillgå

• Förstå principerna för, och i viss mån tillämpa, beräkning av risknivå (s.k. framlängesberäkning) förknippad med en föroreningssituation och en markanvändning

• Kunna bedöma behov av riskreduktion

• Förstå principerna för riskvärdering, och även i viss mån kunna tillämpa dessa samt ha kunskap om vilka verktyg för riskvärdering som finns att tillgå

• Kunna kritiskt granska en riskbedömning och en riskvärdering genom att veta vilka krav man bör kunna ställa på dessa.

 Ytterligare information

För ytterligare information se inbjudan:

Kursinbjudan riskbedömning av förorenade områden

Anmälan

För anmälan följ länk:

Anmälan