SGF:s kurs Riskbedömning av förorenade områden. 11-12 oktober 2011

posted in: Kurser och konferenser

Syftet med den här kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall:

  • förstå och kunna tillämpa struktur och angreppssätt för riskbedömning enligt Naturvårdsverkets vägledning
  • känna till vilka bakomliggande värderingar och principer som vägledningen baseras på
  • kunna använda Naturvårdsverkets beräkningsprogram för beräkning av platsspecifika riktvärden
  • kunna avgöra när fördjupad riskbedömning bör genomföras
  • förstå principerna för beräkning av risknivå förknippad med en föroreningssituation och en markanvändning
  • kunna bedöma behov av riskreduktion
  • förstå principerna för riskvärdering
  • kunna kritiskt granska en riskbedömning och en riskvärdering Kursen vänder sig till handläggare och projektledare på konsultföretag och tillsynsmyndigheter samt andra som beställer, utför eller granskar riskbedömningar

Datum och plats: 11-12 oktober 2011, Stockholm
Sista anmälningsdag: 9 september 2011
Anmäl dig på SGI:s hemsida
Läs hela inbjudan: länk