Utveckling av provtagningstekniker och analysmetoder 2006

posted in: Arkiv2

Seminarium om utveckling av provtagningstekniker och analysmetoder
….följt av nätverkets årsmöte för 2006…. 30 mars 2006 i Uppsala

Den 30 mars 2006 arrangerade nätverket ett seminarium i Uppsala med fokus på provtagningstekniker och analysmetoder i olika medier för förorenade områden. Under dagen behandlades ny kunskap om provtagning i jord, grundvatten, ytvatten, sediment, porluft mm. När det gäller analysmetoder berättades om fältanalyser så väl som laboratorieanalyser och laktester.

Under dagen delades även priset för Bästa Exjobb 2005 ut samt Sweco-priset 2006 för efterbehandling av förorenade områden.

Syftet var att belysa den forskning och utveckling som pågår i Sverige och samtidigt öka kontaktytan mellan forskare, avnämare och myndigheter.

Seminariet åtföljdes av nätverkets årsmöte och sedan avslutades kvällen med en gemensam middag.

Nedan finns material från dagen tillgängliga som pdf-filer. Titta i programmet för att se vad respektive fördrag handlade om.

Program

Laktester
Gabriella Fanger, Kemakta
Elise Nyhlén, Sweco
Christian Maurice, Luleå Tekniska Universitet
Erik Spinnel, Miljökemi Umeå Universitet

Posterpresentationer
Eva Narbrink, SGI
Johan Strandberg, IVL

Bästa Exjobb 2005
Sandra Karlsson, Miljökemi Umeå Universitet

Sweco-priset 2006
Krister Honkonen, Fastighetskontoret Göteborg – om priset

Provtagningstekniker
Jan Nilsen, Sweco
Nils Rahm, Golder Associates
Elsa Peinerud, Analytica

Fältanalyser
Peter Starzec, SGI
Karin Axelström, SGI
Palle Ejlskov, Ejlskov A/S
Sören Nilsson, SGI
Henrik Malmberg, Göteborgs Universitet
Brita Pettersson, Göteborgs Universitet
Patrick von Hejne, MCN – Ramböll

Årsmöte i Nätverket Renare Mark