Inventerare av förorenade områden -Länsstyrelsen Örebro län

posted in: jobbarkiv

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen har ett brett ansvar för miljön i länet. Till uppgifterna inom miljöområdet hör arbete med föroreningsskadade områden. Det är Länsstyrelsens ansvar att bygga upp och vidareförmedla kunskap om förorenade områden i länet, genomföra undersökningar, planera och prioritera efterbehandlingsåtgärder i länet, bedriva tillsyn, förmedla statliga bidrag till kommunerna och stödja kommunerna i deras arbete med förorenade områden.

Vi söker dig som vill arbeta med att inventera och riskklassa förorenade områden enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik. Arbetet består bl.a. av arkivstudier, platsbesök, intervjuer, riskbedömningar samt databearbetning och datalagring. Arbetet är självständigt men sker i nära samarbete med övriga medarbetare i vår efterbehandlingsgrupp. Arbetet innebär många kontakter med kommuner, företag och enskilda, men också med andra enheter inom Länsstyrelsen.

 

Läs mer här!