Länsstyrelsen i Skåne söker Miljöhandläggare för inventering av förorenade områden

posted in: jobbarkiv

Länsstyrelsen söker två miljöhandläggare med inriktning främst mot förorenade områden och giftfri miljö.

Anställningarna avser visstidsanställning på heltid med tillträde snarast, enligt överenskommelse och till med den 31 december 2013. Anställningarna är placerade på Miljöskyddsenheten samhälle, i Malmö, inom Länsstyrelsens efterbehandlingsgrupp.

Miljöavdelningens enhet för miljöskydd samhälle utövar bl.a. miljötillsyn av länets större miljöfarliga verksamheter och medverkar aktivt vid prövning enligt miljöbalken av dessa. I enhetens arbetsområde ingår även frågor rörande sanering och undersökningar av förorenade områden, arbete med luftvårdsfrågor, bedömning av miljöeffekter, kemikalie¬hantering, tillsyns¬vägledning, strategiskt miljöarbete och information och råd¬givning i ett bredare miljöperspektiv gentemot allmänhet, verksamhetsutövare, kommuner och massmedia.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i första hand av inventering av förorenade områden i enlighet med Naturvårdsverkets s.k. MIFO-metodik (Metodik för Inventering av Förorenade Områden, rapport 4918).

Inventeringen innebär att information samlas in, t.ex. genom arkivstudier och intervjuer, och sammanställs. Riskklassningen bygger på den information som framkommit och är en samlad bedömning av bl. a. hanterade ämnens farlighet, spridningsförutsättningar och områdets känslighet och skyddsvärde.

Sista ansökningsdag är 8 februari!

Läs hela annonsen här!